Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Projektet

Lövsta damm- och våtmarksystem är ett samarbetsprojekt mellan ett flertal aktörer med helt skilda utgångspunkter men med ett gemensamt mål – att värna och vidareutveckla friluftsområdet samtidigt som platsens unika biologiska mångfald säkerställs. I början av 2000-talet utvecklades ett nära samarbete mellan Hässelby Golf och Kyrkhamns Fältskola med syfte att värna områdets unika biologiska mångfald samtidigt som golfbanan kunde utvecklas till en kvalitetsanläggning som hjälpte till att locka fler besökare till området. Som ett led i detta utvecklades dammprojektet. Golfbanan hade problem med vattensjuka områden som där omöjliggjorde ett givande golfspel. Naturvårdarna å sin sida såg hur bl.a. gamla våtmarker med tidigare stor artrikedom alltmer växte igen och utarmade mångfalden. Genom att återskapa gamla och anlägga nya dammar kunde golfspelarna få en vackrare och mer utmanande bana samtidigt som kulturlandskapets natur gavs helt nya förutsättningar att bestå. Redan från början involverades berörda myndigheter och förvaltningar i projektets utformning. Inga ingrepp och åtgärder vidtogs innan de förankrats med nödvändiga tillstånd och beslut. Under de första åren då dammsystemets övre del skapades, utfördes hela arbetet med ideella insatser från de lokala aktörerna. Den lyckade inledningen skapade ett bredare önskemål att förverkliga hela projektidén med ett biologiskt reningsverk för Lövstafältets markbundna vatten. Ett samarbete formades mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns Fältskola och Hässelby Golf. Avsikten var nu att genom en angelägen landskapsvårdande insats konkret kunna bidra till uppfyllandet av Stockholms miljömål. Projektet var då förankrat och tillstyrkt av Stadsbyggnadskontoret, Markkontoret, Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum. Ett ekonomiskt tillskott (275.000 kr) erhölls 2006 från Länsstyrelsens lokala naturvårdsbidrag (LONA). De lokala aktörerna bidrog med samma belopp. Merparten av det praktiska arbetet har utförts med egna insatser. Projektets avslutande anläggningsetapp startade i december 2006 och slutfördes i april 2009. Totalt har hela projektet sedan starten 2002 kostat drygt 1 miljon kr