Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Miljöförbättringar

Miljöförbättringar

Hässelby Golf AB har redan före engagemanget i Stockholms stads miljö-diplomering målmedvetet bedrivit ett brett och aktivt miljöarbete. Till stora delar omfattas detta arbete inte av miljödiplomeringens mål. Betydelsen av detta arbete ligger, förutom i de direkta och avsedda miljöeffekterna, också i en upplysande, pedagogisk inverkan på anställdas, kunders och allmänhetens mottaglighet för miljöargumentation. På så vis hade tidigt en god grund lagts för införandet av ett miljöledningssystem liksom ett brett stöd för ett utökat naturvårdsarbete.

Anläggningen är belägen i friluftsområdet Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Det är en del av Görvälnkilen och gränsar i norr till Järfällas naturreservat. Förutom en unikt omväxlande natur är det rikt på fornlämningar och historiska minnesmärken. Brukandet och skötseln av jorden ställer därför stora krav på en nyttjande arrendator. Stor hänsyn måste tas till säkerställande av biologisk mångfald, kulturlandskapets utseendemässiga vård, antikvariska minnesmärken och områdets tillgänglighet för en strövande allmänhet. I detta arbete samarbetar Hässelby Golf AB nära med andra aktörer inom området. Företaget är också en aktiv medlem i områdets paraplyorganisationer Lövstaalliansen och Kyrkhamnsföreningen.

Som exempel på tidiga miljöåtgärder kan nämnas slåtter av områden utanför kortklippta fairways. På dessa ytor som utgör mer än 40% av den arrenderade ytan slås gräset en gång per år, på hösten. På detta vis gynnas jordbrukslandskapets marklevande fauna och flora. Exempelvis har under de senaste tio åren sånglärkan återkommit och etablerat en månghövdad population. Genom att på detta vis även låta blommor som tistlar stå kvar och gå i blom gynnas både andra fåglar och en rikare insektsfauna. Steglitsen har här blivit något av en karaktärsfågel för området. För att öppna landskapet för den strövande allmänheten har särskilda promenadstråk och gångvägar anlagts genom området. Längs dessa har olika träd återplanterats dels för att skapa en större mångfald biotoper men också för att man inom ett gripbart område skall kunna möta våra vanligaste trädslag (arboretum). Idag finns arton av våra trädarter att beskåda på golfbaneområdet.

Bevattning sker huvudsakligen med dränerings- och ytvatten som samlas i dammar på golfbaneområdet. Utöver detta finns också möjligheten att använda Mälarvatten. I ett särskilt projekt bedriver Hässelby Golf, i samarbete med Kyrkhamns Fältskola och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, sedan flera år ett omfattande arbetet med att skapa ett större damm- och våtmarksområde på Lövstafältet. Avsikten med detta har varit, förutom att gynna en biologisk mångfald, att skapa ett biologiskt reningsverk för vattenflödena på Lövstafältet. Samtidigt berikas landskapsbilden med vattenspeglar och en mer varierad natur.