Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  receptionen 09.00 -15.00

Banan: sommargreener  Startförbud: 

 

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vid sidan av golfspelet vill klubben erbjuda en positiv naturupplevelse och värna områdets unika natur- och kulturvärden. Förutom att genom en varsam landskapsvård, aktivt verka för en ökad biologisk mångfald och en förbättrad tillgänglighet, arbetar Hässelby Golf för att minska negativ påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt riktigt. Vi vill härigenom bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av vår miljö. Vi arbetar aktivt genom rutiner och uppföljning för att förebygga förorening. Att följa gällande lagar och förordningar är ett minimikrav.
 

För att minska vår negativa miljöpåverkan kommer vi att:

  • Öka vår kunskap inom miljöområdet och hur företaget och klubben kan verka för ett mer fokuserat miljöarbete.
  • Genom att i första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete styrs inköpen aktivt över mot en medveten miljöprofil.
  • Bidra till en minskad växthuseffekt genom att målmedvetet inrikta energi- och vattenförbrukningen så att naturresurser och fossila bränslen minimeras. De utsläpp av koldioxid som återstår kompenseras för genom att investera i utsläppsminskande projekt.
  • Sträva mot att minska förbrukningen av fossila drivmedel vid företagets transporter.
  • Öka andelen sorterat avfall och hantera farligt avfall så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

För att öka vår positiva miljöpåverkan kommer vi att:

  • Samarbeta med organisationer, föreningar i området, berörda myndig-heter och boende i området. Genom detta säkerställs att förändringar som vi genomför, görs på ett sätt som gynnar förutom golfare även djur- och växtliv samtidigt som det värnar kulturlandskapet.
  • Vi kommer att förmedla kunskaper till kunder, kollegor och en bredare allmänhet.

Denna miljöpolicy antogs av Hässelby Golf AB den 3 mars 2007 och aktualiserades den 1 augusti 2011.