Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
Menu

Våra öppettider:  stängt för säsongen

Banan: stängd  Startförbud: 

 

Nyheter

Information från Hässelby Golf

Här samlar vi nyheter samt allmän information som är bra för dig som medlem att ha snabb tillgång till. Du kan även klicka på den kategori du söker information om så får du upp alla artiklar i samma kategori.

Fyller du i din e-postadress under prenumerera får du nyheter och uppdateringar utskickat till dig.


 

  Prenumerera
Kategorier

2020
12 Feb

Kallelse till årsmöte Hässelby GK 2020

Kallelse till årsmöte Hässelby GK 2020
Härmed kallas klubbens medlemmar (alla som har betalat årsavgiften för år 2020 senast den 5 mars) till Årsmötet 2020.
Tid: Torsdagen den 5 mars klockan 18.30
Plats: Klubblokalen Hässelby Golf
Ett årsmöte som bjuder på en försmak inför kommande golfsäsong.
Fika serveras från 18.00 och efter årsmötet kommer GolfStar, styrelsen och delar av kommittéerna meddela sin plan för 2020.
Dagordning för Årsmötet kl. 18.30
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2019.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av:
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b. 3 ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år.
c. 2 ledamöter av styrelsen för en tid av 1 år.
d. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
e. 2 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
f. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
g. ombud till SGDF - möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Övriga frågor.
Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns att få via mail, hasselbygk@gmail.com en vecka före årsmötet.
E-posta din anmälan senast den 3 mars 2020 till, hasselbygk@gmail.com
Hässelby 2020-02-11
Välkomna!
//Styrelsen
Kategorier:
  Prenumerera
Kategorier